1. Dit reglement is bij elke verhuur van toepassing, uitgezonderd bij verhuur aan studenten die van de voordeeltarieven genieten (zie afzonderlijk reglement).
2. Voor alle fietsen die Mobiel in huur geeft wordt een contract opgemaakt. Er kunnen meerdere fietsen via hetzelfde contract gehuurd worden. Mobiel beslist welke fiets toegekend wordt aan de huurder. Mobiel kan te allen tijde de fiets vervangen door een andere. Indien de huurder tijdens de duur van het contract zelf een andere fiets wenst, kan dit mits betalen van € 5,00 administratieve kosten.
3. De fiets die Mobiel in huur geeft, is wettelijk in orde, gemarkeerd én voorzien van een “hoefijzer-“ én kettingslot. Indien de huurder toch defecten vaststelt bij het begin van de huurperiode, worden deze gratis hersteld gedurende de eerste week van het contract. Hij/zij dient zich dan wel onmiddellijk bij Mobiel aan te bieden. Dit artikel geldt echter niet voor schade die door de huurder of door derden teweeggebracht werden. Daarvoor geldt de regeling zoals opgenomen in art.5.
4. De gehuurde fiets wordt pas meegegeven aan de huurder na het opstellen van het contract en betaling van de waarborg en de huurprijs. Betalen met bancontact is mogelijk, VISA wordt niet aanvaard. Er wordt onder geen enkele voorwaarde huurgeld terugbetaald bij het vroegtijdig inleveren van de fiets. De huurprijzen en waarborgen liggen vast en de prijslijst is op het kantoor en de website beschikbaar. Prijzen zijn onderhevig aan tussentijdse prijsstijgingen.
5. De huurder is steeds aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de fiets en/of het kettingslot evenals het verlies of de diefstal van fietsonderdelen. Gedurende de huurperiode kan de fiets binnengebracht worden voor herstellingen in het atelier. De huurder betaalt telkens onmiddellijk de geldende kostprijs voor de werktijd en/of de onderdelen die werden vervangen. De prijslijst is verkrijgbaar op aanvraag aan de balie. Herstellingen ten gevolge van normale slijtage (niet te wijten aan onachtzaamheden bij gebruik of schade door derden) zijn niet voor de rekening van de huurder.
6. De huurder verbindt zich ertoe de fiets proper te houden. Mobiel biedt hiervoor aan de huurder de mogelijkheid om de fiets te wassen in de fietswasinstallatie. Bij het toch vuil binnenbrengen van de fiets, betaalt de huurder € 5,00 schoonmaakkosten.
7. Bij verlies of diefstal van de fiets, dient de huurder zich binnen de 24 uur na vaststelling te begeven naar Mobiel waar elektronisch aangifte van diefstal bij de politie wordt gedaan. De huurder ontvangt dan thuis het Proces Verbaal. Bij verlies of diefstal van de fiets moet de huurder de verlieswaarde van de gehuurde fiets binnen de 30 dagen betalen (max. € 400,00 incl. kettingslot voor een standaard stadsfiets, verlieswaarden van andere types kan u navragen bij onze baliemedewerkers). De sleutel van het slot moet onmiddellijk ingediend worden. De huurder kan éénmalig beschikken over een andere fiets voor de nog lopende termijn van het huurcontract, tenzij er op dat moment geen fietsen voorradig zijn.
8. Indien de procedure in artikel 7 niet gevolgd wordt, doet Mobiel aangifte van de diefstal. De waarborg wordt niet teruggestort en de verlieswaarde wordt volledig gefactureerd. Het contract wordt beëindigd.
9. Wanneer een gestolen fiets tijdens de looptijd van het contract of uiterlijk binnen de 6 maanden na de oorspronkelijke einddatum teruggevonden wordt, wordt de huurder uitgenodigd om binnen 30 dagen de schade aan de fiets bij Mobiel te komen vaststellen. Indien dit niet gebeurt, stemt de huurder stilzwijgend in met de eventuele herstellingen die aan de fiets moeten gebeuren. Nadat deze uitgevoerd werden, wordt het gefactureerde bedrag min de eventuele herstelkosten teruggestort. Indien de fiets moest opgehaald worden, worden transportkosten aangerekend. De kostprijs van de herstellingen kunnen het bedrag van de verlieswaarde niet overtreffen.
10. Alle fietsen dienen terug binnengebracht te worden op de eerstvolgende werkdag na de einddatum vermeld op het contract. Bij het einde van het contract wordt de fiets volledig nagekeken en worden de eventuele kosten voor herstelling afgetrokken van de waarborg. De waarborg wordt hetzij contant terugbetaald, hetzij per overschrijving. Wanneer de herstelkosten meer bedragen dan de waarborg dan betaalt de huurder deze meerkost. Bij contracten langer dan 3 maanden dient de huurder een nieuw paar batterijen te betalen in ruil voor de oude batterijen.
11. Wordt de fiets laattijdig ingeleverd, dan wordt de achterstallige huurprijs aangerekend a rato van de dagprijs (bij contracten minder dan een week) per begonnen dag of de maandprijs (termijn langer dan een week) per begonnen maand. Vanaf 14 kalenderdagen na de vervaldag wordt er naast de achterstallige huurprijs eveneens een forfaitaire kost aangerekend van € 10,00 per verzonden factuur .
12. Bij verlenging van het huurcontract dient de huurder zich met zijn fiets bij Mobiel aan te bieden. De fiets wordt dan eerst volledig nagekeken, de eventuele herstellingen worden uitgevoerd en aangerekend. Het contract wordt aangepast na betaling van de nieuwe huurprijs. Telefonisch, per e-mail of per briefwisseling kunnen geen verlengingen uitgevoerd.
13. Alle fietstypes kunnen gereserveerd worden. Een reservatie is pas geldig na betaling van een voorschot. Bij annulatie van een reservatie worden annulatiekosten aangerekend.
- Annulatie meer dan één week voor de verhuurdag: 10% van de totale kost
- Annulatie één week tot 24 uur voor de verhuurdag: 30% van de totale kost
- Annulatie minder dan 24 uur voor de verhuurdag: 100% van de totale kost
14. Levering van fietsen gebeurt op het afgesproken adres. Bij afwezigheid van de besteller worden de fietsen niet geleverd, tenzij vooraf anders afgesproken. Ook de ophaling gebeurt op het afgesproken tijdstip. Extra wachttijd wegens het niet respecteren van het afgesproken uur wordt aangerekend aan €30,00/uur. Transportprijzen verkrijgbaar op aanvraag.
15. Vzw Mobiel is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen bij het gebruik van de fiets.
16. Alle betwistingen worden exclusief beheerst door het Belgisch Recht. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd.